مشتق دوازدهم ریاضی

دریافت جزوه آموزش مشتق

جزوه آموزش مشتق » سر تیترهای این جزوه به شرح زیر می باشد: آهنگ متوسط و لحظه ای تعریف مشتق قواعد مشتق گیری ساده کردن مشتق مشتق عامل صفر مشتق های توابع چند ضابطه ای مشتق توابع جزء صحیح مشتق توابع قدر مطلق پیوستگی و مشتق پذیری نقاط مشتق ناپذیر توابع مختلف مشتق تابع مرکب […]