مستندسازی مدارک

دریافت جزوه مستند سازی مدارک در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی

جزوه مستند سازی مدارک در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی در فعالیت های عمرانی وجود یک سیاست مشخص مانند روشن کردن راه کلی آن فعالیت، اهمیت زیادی دارد. مستندسازی این سیاست ها در مراحل مختلف میتواند مسیر فکری تصمیم گیری را در زمان اجرای طرح یا پروژه را روشن سازد و تصمیم برای آینده را […]