مریم گلی

دریافت طرح کشت و تولید مریم گلی

طرح کشت و تولید مریم گلی مریم گلی با نام علمی Salvia officinalis متعلق به خانواده labiatea گیاهی چند ساله و پر شاخه به ارتفاع  60-30 سانتی متر است که دارای ظاهر پر پشت بوده و برگ ها به صورت متقابل به رنگ سبز روشن و ضخیم و همچنین دارای شبکه ای از رگبرگ هاست. […]