مرکز موسیقی درمانی

دریافت پروژه طراحی داخلی مرکز موسیقی‌درمانی برای بیماران ام‌اس در اصفهان

پروژه طراحی داخلی مرکز موسیقی‌درمانی برای بیماران ام‌اس در اصفهان در چند سال اخیر با افزایش بیماری‌های روحی و روانی برای افراد جامعه و فشارهای اقتصادی- اجتماعی بی‌شمار که به افزایش استرس و اضطراب دامن میزند همچنین باعث ایجاد افسردگی که یکی از عوامل اصلی خودکشی و مرگ‌ومیر به‌حساب می‌آید، روبه‌رو شده‌ایم. با نگاهی به […]