مرکز انتقال تکنولوژی

دریافت مقاله تبیین ضرورت و رویکرد اجرایی مراکز انتقال تکنولوژی در صنعت نفت

مقاله تبیین ضرورت و رویکرد اجرایی مراکز انتقال تکنولوژی در صنعت نفت در دهه های اخیر عدم وجود کانال ارتباطی مدون میان صنعت و مراکز تولید علم و تکنولوژی همواره به عنوان یکی از معضلات اصلی در پیشرفت صنایع در سطح کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مطرح بوده است. بررسی وضعیت صنعتی و […]