مردان چاق

دریافت تحقیق مقایسه ۲ شیوه تمرین مقاومتی و استقامتی بر تغییرات هورمون آیریزین در مردان چاق

تحقیق مقایسه ۲ شیوه تمرین مقاومتی و استقامتی بر تغییرات هورمون آیریزین در مردان چاق هدف از اجرای این تحقیق مقایسه دو شیوه تمرین مقاومتی و استقامتی بر تغییرات هورمون آیریزین در مردان چاق بود. برای این منظور تعداد ۳۶ نفر از دانشجویان مرد چاق که در ترم جاری دروس عمومی را اخذ کرده بودند […]