مدیریت گردشگری

دریافت ترجمه مقاله یک رویکرد یکپارچه برای گردشگری مبتنی بر جامعه پایدار

ترجمه مقاله یک رویکرد یکپارچه برای گردشگری مبتنی بر جامعه پایدار دو زمینه و حوزه غنی از دانش به طور موازی در مطالعات گردش گری تکامل یافته اند: گردشگری پایدار (ST) و گردشگری مبتنی بر جامعه (CBT). این دو شامل تعاریف ، اصول، معیار ها، عوامل موفقیت مهم و مزایا و برایند ها ی مطلوب […]