مدیریت کیفیت جامع

دریافت پاورینت مدیریت کیفیت جامع (TQM)

پاورینت مدیریت کیفیت جامع (TQM) اهداف مدیریت کیفیت جامع: جلب رضایت کامل مشتری با کم‌ترین هزینه درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از ضایعات و در نتیجه انگیزش بهتر آنها حفظ کیفیت و بهبود مستمر طراحی و انتخاب فناوری و فرآیندهای مناسب تولید آموزش عینی کیفیت اندازه‌گیری کار توجه به نقطه […]