مدیریت کسب و کار

دریافت کتاب چگونگی تدوین طرح کسب و کار (How to Write a Business Plan)

کتاب چگونگی تدوین طرح کسب و کار (How to Write a Business Plan) طرح کسب و کار، سند مکتوبی است که شرح و نمای کلی از آینده شرکت شما را ارائه می دهد. همه مشاغل باید برای خود طرح کسب و کار داشته باشند. این طرح می بایست استراتژی و اهداف کلیدی کسب و کار […]