مدیریت هیجان در زندگی

دریافت پاورپوینت مدیریت هیجانات در زندگی

پاورپوینت مدیریت هیجانات در زندگی عصبانی شدن، آسان است و همه می توانند عصبانی شوند؛ اما عصبانی شدن در برابر شخص مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب و به روش مناسب، آسان نیست.  برای هر انسانی، در طول زندگی روزمره خود اتفاقاتی رخ می دهد؛ اخباری را می شنود؛ افکاری را […]