مدیریت مدارس

دریافت آشنایی با روش های مدیریت در مدارس اثربخش

آشنایی با روش های مدیریت در مدارس اثربخش ترقی و پیشرفت جوامع در گرو نوع و چگونگی فعالیتهایی است که در مدارس انجام می گیرد. مدیریت و اداره این نهاد مهم و حیاتی به عهده مدیران آموزشی است که مسئول نهایی حسن انجام امور هستند.از میان نظریه‌های گوناگون رهبری نمی توان یکی را انتخاب کرد […]