مدیریت صیانتی مخازن شکافدار

دریافت مقاله چالش های پیش روی مدیریت صیانتی مخازن شکافدار

مقاله چالش های پیش روی مدیریت صیانتی مخازن شکافدار مدیریت مخزن به معنای استفاده منطقی و درست از منابع جهت به حداکثر رساندن تولید اقتصادی است. ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز که بیش از ۱۰ درصد مخازن نفت جهان و بیش از ۱۳ درصد مخازن گاز جهان را در خود دارد،به عنوان […]