مدیریت شهری

دریافت مقاله سازمان الکترونیکی گامی به سوی تحقق اهداف مدیریتی شهرداری

مقاله سازمان الکترونیکی گامی به سوی تحقق اهداف مدیریتی شهرداری عواملی نظیر افزایش جمعیت و افزایش سازمان ها، امروزه مشکلات عدیده ای را گریبانگیر شهروندان و مدیران شهری برای اداره و مدیریت شهرها کرده است. برای حل این مشکلات و افزایش رفاه شهروندان در دهه های اخیر دو مفهوم شهرداری و سازمان الکترونیکی از مفاهیمی […]