مدیریت سازمان

دریافت پژوهش مطالعه وضعیت فعلی انبارها و امکان سنجی برای حرکت به سوی Just In Time

پژوهش مطالعه وضعیت فعلی انبارها و امکان سنجی برای حرکت به سوی Just In Time انبارهای ه رسازمان بخش عظیمی از سرمایه های سازمان را در خود جای داده اند لذا انبار و انبارداری و نگهداری و در دسترس قرار دادن اقلام مورد نیاز از مسائل مهم و بخشی از وظایف مدیریتی سازمان محسوب می […]