مدیریت رفتار

دریافت پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی ارتباطات ضعیف منبع اصلی اختلافات میان فردی است. زیرا افراد ۷۰ درصد از ساعات بیداری خود را در حال ارتباط برقرار کردن نوشتن و خواندن و شنیدن هستند.هیچ گروهی نمی تواند بدون ارتباط زنده بماند. در تمام سطوح سازمانی ۷۵ درصد از کار روزانه صرف ارتباط می شود، حدود ۲۵ درصد […]