مدیریت توسعه

دریافت مقاله الگوی توسعه مرکز پیرامون و گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی

مقاله الگوی توسعه مرکز پیرامون و گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی روند توسعه اقتصادی بوسیله دو عامل اقتصادی و غیراقتصادی انجام میشود، از لحاظ اقتصادی توسعه بستگی به منابع طبیعی منابع انسانی سرمایه خلاقیت و غیره دارد اما توسعه اقتصادی بدون تغییر و تحول در عوامل غیراقتصادی نظیر سازماندهی اجتماعی عدالت اجتماعی و مدیریت […]