مدل فرزند پروری

دریافت بررسی و اعتبار بخشی مدل های فرزند پروری

بررسی و اعتبار بخشی مدل های فرزند پروری یکی از چالش ها و دشواریهای والد بودن و فرزند پروری، مدیریت رفتار کودکان است. اینکه در مقابل لجبازی، نافرمانی یا بدرفتاریهای کودک چه پاسخ و واکنشی داشته باشیم، از پرسش های رایج والدین است. چه رفتارهایی در هر سن، مطلوب یا نامطلوب به شمار می آید […]