محاسبه انحراف چاه

دریافت پروژه حفاری جهت دار

پروژه حفاری جهت دار حفاری هرچاه انحرافی در واقع ایجاد حفره ای از سطح زمین به سمت یک هدف زیر زمینی دراعماق زمین است. برحسب وضعیت نسبی مکان آغاز حفر چاه درسطح زمین و محل هدف در اعماق زمین چاه ها ممکن است مستقیم و یا مایل باشند. اگر محل حفر چاه و هدف در […]