متافیزیک

دریافت چگونه هاله انسانی را بخوانیم و تفسیر کنیم

چگونه هاله انسانی را بخوانیم و تفسیر کنیم امروزه می دانیم که هر موجود زنده ای، هالۀ تابانی در اطراف خود دارد و این هاله تفاوت یک موجود زنده و غیر زنده را مشخص می کند. روشن بینان با خواندن و دیدن هاله قادر خواهند بود به بیماری ها، مشکلات روحی و روانی و سایر  […]