مبحث 15 مقررات ملی ساختمان

دریافت پاورپوینت مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی)

پاورپوینت مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) احداث ساختمان های بلند مرتبه و برج ها در کلان شهرها، افزایش میانگین سنی افراد جامعه و نیاز جمعیت میانسال و کهنسال کشور به استفاده از سامانه های مکانیزه حمل و نقل داخل ساختمان، لزوم تعبیه سامانه هایی چون آسانسور و پله برقی را بیش […]