مبادله کن حرارتی ترموسیفونی دو فازی

دریافت مقاله تعیین ضریب انتقال حرارت جابه جایی بر روی دسته لوله های پره‌دار

مقاله تعیین ضریب انتقال حرارت جابه جایی بر روی دسته لوله های پره‌دار در این مقاله، ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی بر روی دسته لوله‌ای پره‌دار یک مبادله‌کن حرارتی ترموسیفونی هوا – مایع با آرایش مربعی ترموسیفون‌ها مورد مطالعه قرا گرفته است. پس از محاسبه ضریب انتقال حرارت جابه جایی بیرونی بر روی دسته لوله های […]