لایه شیلی

دریافت مقاله تقسیم بندی جدیدی از مکانیسم های ناپایداری لایه های شیلی در حفاری

مقاله تقسیم بندی جدیدی از مکانیسم های ناپایداری لایه های شیلی در حفاری اکنون مطالعات زیادی درباره علل ناپایداری چاه در سازند های شیلی حساس به آب صورت گرفته، ولی با این وجود نتایج موفقیت آمیز راه کارهای به کار برده شده هنوز به طور کلی در عملیات حفاری مورد استفاده قرار نگرفته است. دلیل […]