فاکتور شدت تنش

دریافت مقاله استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المان های مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش

مقاله استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المان های مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش در این مقاله به کمک برآورد خطا و حل تطبیقی در اجزای محدود با المان های مرتبه بالا، به تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش پرداخته شده است […]