غلظت ریزگرد

دریافت مقاله مطالعه تجربی اثرات غلظت ریزگردها بر شدت صوت منتشرشده از هواپیماها

مقاله مطالعه تجربی اثرات غلظت ریزگردها بر شدت صوت منتشرشده از هواپیماها صدای منتشرشده از هواپیماها، کاربردهای فراوانی همچون تعیین موقعیت، تعیین کلاس و عیب‌یابی آنها دارد. بنابراین بررسی عوامل تاثیرگذار بر صدای انواع هواپیماها دارای اهمیت قابل توجهی است. در سال‌های اخیر، آلودگی ناشی از ریزگردها در تمامی شهرهای ایران رو به افزایش است. […]