علوم تجربی پنجم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی پنجم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی پنجم ابتدایی علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملیّ است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی «کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند» تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه […]