طرح ریزی تصدیق

دریافت چک لیست طرح ریزی تصدیق

چک لیست طرح ریزی تصدیق برای اینکه هر پروژه به اهداف خود برسد باید به دو پرسش در هر زمان از چرخه عمر طراحی پاسخ داده شود، اول اینکه آیا در این پروژه، فرآیند یا فعالیت به درستی تعریف و تبیین شده است دوم اینکه آیا این پروژه، فرآیند یا فعالیت می تواند نیازهای کاربران […]