صفحه مایع

دریافت مقاله مطالعه تجربی واپاشی صفحه مایع در حضور جریان عرضی

مقاله مطالعه تجربی واپاشی صفحه مایع در حضور جریان عرضی مطالعه روی تولید اسپری در حضور جریان عرضی به‌علت مزایای زیاد آن توسط محققان زیادی مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به هندسه انژکتور استفاده‌شده، سیال خروجی از آن می‌تواند به‌صورت جت یا صفحه مایع باشد. تحقیق پیش رو به‌منظور بررسی تجربی نحوه […]