صادرات گاز طبیعی

دریافت مقاله امکان سنجی صادرات گاز طبیعی ایران به هند

مقاله امکان سنجی صادرات گاز طبیعی ایران به هند رویکرد جهانی به مساله حفظ محیط زیست که نماد آن در تصمیمات کنفرانس ریو (۱۹۹۲) و سپس کنفرانس کیوتو (۱۹۹۷) بروز یافت . زمینه ای عمده جهت طرح گاز طبیعی به عنوان یک سوخت مناسب و پاکیزه جهت مصرف را فراهم ساخت در این رابطه طرح […]