شیر فورانگیر

دریافت جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده

جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده کارکنان معاونت امور فنی (حفاری) ایمنی را سرلوحه کار خود دانسته و در اجرای این مهم هیچ نقصان، کمبود، رابطه، مسامحه و اغماض را نمی پذیرند. آزمایش فشار شیرهای فورانگیر مهمترین فرآیند اجرای ایمنی در مجموعه مقررات حفاری و تعمیر چاه های نفت و گاز می […]