شیب بستر

دریافت مقاله بررسی اثر ضریب زبری، شیب بستر و عرض رودخانه بر روی روند حرکت موج سیلاب به کمک دو الگوی عددی تفاضل محدود

مقاله بررسی اثر ضریب زبری، شیب بستر و عرض رودخانه بر روی روند حرکت موج سیلاب به کمک دو الگوی عددی تفاضل محدود معادلات حاکم بر جریان های غیردائمی، معادله پیوستگی و مومنتوم می باشند که اولین بار توسط سنت ونانت استخراج شدند. به دلیل عدم وجود راه حل های تحلیلی برای حل این معادلات […]