شبیه سازی مبدل حرارتی

دریافت پروژه شبیه سازی مبدل های حرارتی

پروژه شبیه سازی مبدل های حرارتی مبدل های حرارتی تقریبا پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد. آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی  بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم می کنند. این عملیات می تواند بین مایع – مایع، […]