شبکه عصبی مصنوعی

دریافت مقاله ساخت نمودارهای خام چاه پیمایی با استفاده از سیستم های هوشمند

مقاله ساخت نمودارهای خام چاه پیمایی با استفاده از سیستم های هوشمند نمودارگیری، یکی از روش های مهم در اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز است و شناخت پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از داده های چاه پیمایی مستلزم در دسترس قرار گرفتن انواع نمودارهای چاه پیمایی است. با وجود این، بعضاً به دلایل مختلفی […]

دریافت مقاله بررسی دقت تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین داده های SCAL و مقایسه آن با برخی روابط متداول تجربی

مقاله بررسی دقت تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین داده های SCAL و مقایسه آن با برخی روابط متداول تجربی شبکه های عصبی با ناظر (Supervised Artificial Neural Networks) در کارکرد و روش های محاسباتی از مغز انسان تقلید میکنند. با این وجود این شبکه هاپیش از آنکه نشانه هوشی مصنوعی باشند ابزار میانیابی […]