سیلیکات زنجیری

دریافت پاورپوینت اینوسیلیکات ها (سیلیکات های زنجیری)

پاورپوینت اینوسیلیکات ها (سیلیکات های زنجیری) در ساختمان اینوسیلیکات ها چهاروجهی های SiO4 با به اشتراک گذاشتن اکسیژن به هم متصل می شوند و زنجیری از چهاروجهی ها را تشکیل میدهند. این زنجیرها نیز می توانند با به اشتراک گذاشتن اکسیژن های بیشتر از جوانب به صورت یک در میان به چهار وجهی های دیگر […]