سیستم پیشخور

دریافت مقاله مقایسه عملکرد سیستم های ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیک های آن

مقاله مقایسه عملکرد سیستم های ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیک های آن بخش عمده ای از کاربردهای ANC مربوط به حذف نویز صوتی در کانال های باریک می باشد، که در چنین مواردی معمولا از سیستم ANC تک کاناله استفاده می شود. سیستمه ای ANC انواع مختلفی دارند و […]