سیستم های قدرت

دریافت مقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم های قدرت انرژی الکتریکی با کمک الگوریتم دو گان برنامه ریزی خطی با حد فوقانی

مقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم های قدرت انرژی الکتریکی با کمک الگوریتم دو گان برنامه ریزی خطی با حد فوقانی یکی از پرکاربردترین و مهمترین مسائل در صنعت و در زمینه کنترل، بهینه سازی اقتصادی می باشد. از آنجا که انرژی الکتریکی اساسی ترین وسیله چرخش کارخانجات صنعتی و بهتر بگوییم صنعت یک […]