سیستمهای قدرت

دریافت مقاله ارزیابی پایداری سیستم های قدرت به روش تخمین زاویه وسرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه های عصبی

مقاله ارزیابی پایداری سیستم های قدرت به روش تخمین زاویه وسرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه های عصبی بهره برداری بهینه از سیستم های قدرت مستلزم آن است که عملکرد سیستم همواره در نزدیکی محدوده پایداری دینامیک آن ثابت بماند. سرعت و زاویه ژنراتور سنکرون مهمترین فاکتورهای مرجع در ارزیابی و کنترل […]