سیستمهای فرعی

دریافت جزوه مدیریت طرح های توسعه

جزوه مدیریت طرح های توسعه پروژه به معنی طرح نقشه و پیشنهاد است. مدیری که بتواند هدفگذاری کند برنامه ریزی کند وظایف هر کس را مشخص کند مسئولیت ها و اختیارات هر فرد را تامین کند بر کارکنان پروژه نفوذ داشته باشد بر جنبه های مختلف پروژه کنترل داشته باشد با کارکنان کارفرما و طرفهای […]