سلامت شغلی

دریافت پاورپوینت امنیت شغلی

پاورپوینت امنیت شغلی نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آن ها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است […]

دریافت مقاله بررسی وضعیت سلامت شغلی در دستگاه های حفاری خشکی

مقاله بررسی وضعیت سلامت شغلی در دستگاه های حفاری خشکی طی این بررسی وضعیت بالینی جسمی و روانی پرسنل، شرایط ارگونومیک فعالیت شغلی و عوامل بیماری زای فیزیکی در محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن با شرایط استاندارد مقایسه گردید. در این میان صدا و روشنایی بیشترین عدم انطباق با وضعیت نرمال […]