ستاره

دریافت پاورپوینت ستاره شناسی (نجوم)

پاورپوینت ستاره شناسی (نجوم) چرخه زندگی ستارگان سه الگوی کلی را دنبال می کند که به جرم آن ها وابستگی دارد. ستارگان پر جرم، که جرم شان از ۸ برابر جرم خورشید بیشتر است. ستارگان با جرم متوسط، که جرم شان از ۰/۵ تا ۸ برابر جرم خورشید است. خود خورشید نیز در این دسته […]