زندگی ما و گردش زمین

دریافت طرح درس زندگی ما و گردش زمین ۲ | علوم دوم دبستان

طرح درس زندگی ما و گردش زمین ۲ | علوم دوم دبستان طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و […]

دریافت طرح درس زندگی ما و گردش زمین ۱ | علوم دوم دبستان

طرح درس زندگی ما و گردش زمین ۱ | علوم دوم دبستان طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و […]