زندگینامه سعدی شیرازی

دریافت تحقیق زندگینامه سعدی شیرازی

تحقیق زندگینامه سعدی شیرازی در اوایل جوانی، در حالی که اوضاع فارس به شدت آشفته بود، دیار محبوبش شیراز را به قصد بغداد که جایگاه مناسبی برای دانش اندوزی بود ترک کرد و در بغداد به مدرسه‌ی نظامیه که مخصوص شافعیان بود، مسیر یافت و به فراگیری علوم دینی و معارف ادبی پرداخت. پس از […]