زندان ثمربخشی

دریافت کتاب زندان ثمربخشی – بشری صدقی شامیر

کتاب زندان ثمربخشی – بشری صدقی شامیر پروداکتیو بودن، یا ثمربخش بودن، مولد بودن و پربازده بودن همیشه خوب نیست. درواقع باید گفت، با ارزش آفرینی دروغینی که برای آن انجام شده، معنی اصلی خود را از دست داده و تبدیل به واژه ای سمی و خطرناک گشته که جویندگان موفقیت را یکی پس از دیگری […]