زنجیره تامین

دریافت تحقیق درباره تاثیر ویروس کرونا (کووید-۱۹) بر درآمد خانوار و زنجیره تامین

تحقیق درباره تاثیر ویروس کرونا (کووید-۱۹) بر درآمد خانوار و زنجیره تامین بیماری های عفونی از طرق مختلف همچون افزایش هزینه های تجاری و هزینه های بهداشت عمومی، تغییرات در نیروی کار به دلیل مرگ و میر، برخانوارها، دولت ها و مشاغل و زنجیره تأمین غذا تأثیر میگذارند و مانع از ایجاد، تولید، توزیع، پردازش […]

دریافت پروپوزال درباره مدیریت کیفیت زنجیره تامین در صنایع غذایی گلستان

پروپوزال درباره مدیریت کیفیت زنجیره تامین در صنایع غذایی گلستان آذر و همکاران (۱۳۹۶) در پژوهش خود با عنوان «مفهوم شناسی کیفیت در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از روش شبکه خزانه»، به این نتیجه رسیدند که هشت بعد مدیریت روابط با تامین کنندگان، نوآوری و روزآمد بودن، مدیریت کیفیت فرایندهای زنجیره تامین، مدیریت کیفیت […]