زنبور براکون

دریافت طرح پرورش و تولید زنبور براکون

طرح پرورش و تولید زنبور براکون زنبور براکون از خانواده Braconidae، زیر خانواده Braconinae و از جنس Habrobracon (=Bracon) هست. این جنس به همراه دو جنس Opius و Apanteles بزرگ ترین جنس های این خانواده از نظر تعداد گونه می باشند. خانواده Braconidae حدودا ۱۵٫۰۰۰ گونه با ارزش ازنظر کنترل طبیعی و کنترل بیولوژیک را […]