زبان و ادبیات عرب

دریافت مجموعه نکات و قوائد عربی کتب دوره راهنمایی

مجموعه نکات و قوائد عربی کتب دوره راهنمایی آمیختگی کامل زبان عربی با زبان فارسی و پیوند این دو زبان به گونه ای است که بر کسی پوشیده نیست تا جایی که کمتر نوشته یا شعری را در زبان فارسی می توان یافت که از واژه ها و کلمات عربی تهی باشد و برای فهمیدن […]