ریاضی ششم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی کتاب ریاضی پایه ی ششم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب های درسی دوره ی ابتدایی تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد جدید، ضمن توجّه به این هدف، تأکید اصلی […]