رگرسیون خطی

دریافت مقاله تخمین توان نشتی در مدارهای VLSI

مقاله تخمین توان نشتی در مدارهای VLSI با پیشرفت تکنولوژی ساخت و کوچکتر شدن مقیاس بندی جریان نشتی زیر آستانه افزایش یافته و توان اتلافی بیشتر می شود و دیگر نمی توان از توان نشتی صرفنظر کرد. امروزه تخمین و کاهش توان نشتی یکی از مهمترین اهداف درساخت مدارهای VLSI می باشد. در این مقاله ما […]