روش اجرای میکروپایل

دریافت بهسازی خاک به روش میکروپایل

بهسازی خاک به روش میکروپایل بطور کلی در مواجهه با خاک های مسئله دار نظیر خاک های سست با قابلیت باربری کم، نشست‌پذیری زیاد، روانگرا، خاک های دستی و … دو راه پیش روی مهندسین ژئوتکنیک قرار دارد: استفاده از المان های باربر در خاک بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی – مکانیکی توده خاک هر […]