رودکی

دریافت پروژه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری (رودکی و نیما یوشیج)

پروژه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری (رودکی و نیما یوشیج) سال هاست که نام رودکی پیوسته با عنوان «پدر شعر فارسی» و نام نیما یوشیج (علی اسفندیاری) با عنوان «پدر شعر نو فارسی» همراه بوده است و گاه خواننده بدون آنکه علت واقعی این وجه تسمیه را بداند آن را به خاطر سپره و […]