رله دیستانس

دریافت مقاله روش تبدیل فوریه گسسته برای حذف مولفه DC میرا شونده در تخمین فازور

مقاله روش تبدیل فوریه گسسته برای حذف مولفه DC میرا شونده در تخمین فازور در هنگام تغییرات ناگهانی در شبکه قدرت که بیشتر ناشی از وقوع خطا می باشد، یک موج dc میرا شونده در شکل موج جریان ایجاد می گردد که در محاسبت فازور مخصوصأ برای مقاصد حفاظتی ایجاد خطای محاسباتی می نماید. در […]